Sơn chống thấm ngược một thành phần

Hệ gốc nước, siêu chống thấm, dùng cho những bề mặt bên ngoài không chống thấm

THÔNG TIN CHÍNH

Độ phủ lý thuyết6 - 8 m2/lít

Bao bì5L

Hệ gốc nước, siêu chống thấm, dùng cho những bề mặt bên ngoài không chống thấm

Tính năng

Hệ gốc nước, siêu chống thấm, dùng cho những bề mặt bên ngoài không chống thấm

Lời khuyên

Hệ gốc nước, siêu chống thấm, dùng cho những bề mặt bên ngoài không chống thấm