Vật liệu ngăn chặn dòng nước đang chảy mạnh 1 thành phần 59s

Vật liệu đặc biệt ngăn chặn dòng nước đang chảy cực kỳ hiệu quả.

THÔNG TIN CHÍNH

Độ phủ lý thuyếtTùy bề mặt

Bao bì5Kg

Vật liệu đặc biệt ngăn chặn dòng nước đang chảy cực kỳ hiệu quả.

Tính năng

Vật liệu đặc biệt ngăn chặn dòng nước đang chảy cực kỳ hiệu quả.

Lời khuyên

Vật liệu đặc biệt ngăn chặn dòng nước đang chảy cực kỳ hiệu quả.